Contact
B7B Coating Techniek Nederlands B&B Coating Techniek B7B Coating Techniek English

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van B&B COATING TECHNIEK bv

gevestigd te Enschede

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

 1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de directie van B&B Coating Techniek bv - hierna aan te duiden met opdrachtnemer - tot het verrichten van werkzaamheden, resp. het verlenen van diensten zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk- schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

OFFERTES; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

Artikel 2

 1. Al onze  offertes en aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij een bepaalde geldigheidsduur wordt aangegeven.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel schriftelijk als mondeling door de opdrachtgever worden verstrekt.
 3. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend, indien zij schriftelijk door hem zijn aanvaard.
 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de schriftelijke aanvaarding uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien deze werkzaamheden noodzakelijk blijken te zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk na het optreden van de noodzaak van deze extra werkzaamheden hiervan op de hoogte gesteld.

ZEKERHEID EN OPSCHORTING

Artikel 3

 1. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 4

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de opdrachtnemer naar diens oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Artikel 5

 1. De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, voorzover dit niet in strijd is met de aard van de opdracht.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden indien dit naar zijn oordeel voor een goede of efficiënte uitvoering noodzakelijk is.

INDUSTRIEËL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 6

 1. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte tekeningen, begrotingen, computerprogramma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, et cetera, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer. Een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van die tekeningen, begrotingen, computerprogramma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, et cetera, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden.
 2. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

GEHEIMHOUDING

Artikel 7

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard.
 2. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 8

 1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een -zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.
 3. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in voorgaande leden bedoelde informatie.

OVERMACHT

Artikel 9

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, alsmede
  • mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar
  • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
  • werkstaking
  • stremming van vervoer
  • brand
  • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook, waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, zullen voor de opdrachtnemer als overmacht gelden.
 2. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer terzake van de door de opdrachtgever door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

DECLARATIEBEDRAG, SALARIS EN KOSTEN

Artikel 10

 1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.
 2. Reisuren worden volledig in rekening gebracht.
 3. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten (verschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. De opdrachtnemer zal, tenzij anders overeengekomen of anders uit de opdracht volgt, maandelijks aan de opdrachtgever een declaratie van de verrichte werkzaamheden doen toekomen. Op verzoek zal deze declaratie worden gespecificeerd.

BETALING EN RECLAMES

Artikel 11

 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie.
 2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals -door hem is verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals -door hem is verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is, aan de opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarover hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus drie punten.
 4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het in het vorige lid bepaalde.
 5. De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
 6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.
 7. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mee te delen. Nadien is opdrachtgever gebonden.
 8. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 9. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst. Het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever terzake reeds betaalde. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst geleden schade.
 10. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

 1. Opdrachtnemer, zijn personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of organisaties is niet verplicht, behoudens de werking van dwingendrechtelijke bepalingen, tot vergoeding van directe of indirecte schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid dan ook ontstaan.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of opgeleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen, of garanties blijkt te voldoen. Uitdrukkelijk wordt ook uitgesloten eventuele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het opvolgen van door opdrachtnemer verstrekte suggesties en adviezen.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele -aanspraken van derden terzake waarvan opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk is.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Artikel 13

 1. Opdrachten tot het inrichten, voeren en/of bijhouden van een administratie en het verlenen van adviezen alsmede (andere) opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde -tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
 3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door schriftelijke opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.
 4. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
 5. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde- tijd mogen door partijen niet worden opgezegd.
 6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de opdrachtnemer het recht de niet opzegbare opdracht alsmede de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt zonder inachtneming daarvan op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging te lijden schade.
 7. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is verantwoordelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.
 8. Dit artikel laat de rechten van annulering als toegekend aan de opdrachtnemer in deze voorwaarden onverlet.

RETENTIERECHT

Artikel 14

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht worden voldaan.

GESCHILLEN

Artikel 15

 1. Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer bevoegd.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16

 1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend.

 

Deze voorwaarden downloaden als pdf? klik hier>>